Člen představenstva

Letiště Praha, a. s.
Manažerské pozice
Práce na plný úvazek

Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti Letiště Praha, a. s.
Pozice odpovědná za oblast Leteckého a Neleteckého obchodu a Korporátní a marketingové komunikace
Ministerstvo financí jako jediný akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena představenstva ve společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K letišti 1019 č.p. 6, Ruzyně, PSČ 161 00, IČO 28244532

Charakteristika náplně funkce:

 • odpovědnost za řádný výkon činností podřízených organizačních jednotek - Letecký obchod, Neletecký obchod; Korporátní a marketingová komunikace
 • koncepce obchodní strategie leteckého obchodu - rozvoj leteckých spojení, řízení poplatkové politiky v oblasti leteckých činností, zpracování prognóz leteckého provozu, podpora leteckých dopravců
 • koncepce obchodní strategie neleteckého obchodu - komplexní činnosti v oblasti pronájmů pozemků, budov a komerčních ploch, koncepce a komplexní činnost v provozování parkovišť, stravovacích zařízení, cateringových a restauračních služeb
 • koncepce strategie korporátní a marketingové komunikace - realizace strategie externí a interní komunikace ve skupině Letiště Praha, řízení značky Letiště Praha a zajištění služeb marketingu pro oblast B2C a B2B, strategické řízení zákaznické zkušenosti (Customer Experience), spolupráce se subjekty v cestovním ruchu ČR
 • participace na vytváření strategických a finančně-obchodních plánů a podnikatelských záměrů pro delší časové období v rámci svěřeného úseku

Základní požadavky:

 • bezúhonnost
 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského či inženýrského typu
 • negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (osoby narozené před 1. 12. 1971)
 • bezdlužnost
 • způsobilost k výkonu funkce

Odborné požadavky:

 • zkušenost z rozvoje a budování velké společnosti z oblasti letectví, dopravy, cestovního ruchu
 • minimálně 10 let prokazatelné praxe ve funkci vrcholového managementu společností s více jak 1500 zaměstnanci
 • znalost relevantních právních předpisů
 • zkušenosti s participací na vytváření strategických a finančně-obchodních plánů a podnikatelských záměrů pro delší časové období v rámci svěřeného úseku
 • znalost vnitropodnikových procesů velké firmy
 • výborná orientace v oblastech letecké dopravy, cestovního ruchu
 • zkušenosti s pronájmem budov a komerčních ploch
 • zkušenosti s realizací výběrových řízení podle Zákona o zadávání veřejných zakázek – koncesní řízení
 • zkušenost se změnovými a restrukturalizačními projekty
 • prokazatelná znalost anglického jazyka – min. úroveň C1 nebo státní zkouška (všeobecná), znalost dalšího světového jazyka výhodou

Osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce:

 • vynikající organizační, komunikační, řídící a prezentační dovednosti
 • schopnost vést, motivovat a vyjednávat
 • vysoké pracovní nasazení, ochota cestovat (cca 30% času)
 • zodpovědnost, cílevědomost, dynamičnost, flexibilita, samostatnost a kreativita
 • profesionální vystupování, důvěryhodnost a integrita
 • odolnost vůči stresu

V případě zájmu zašlete následující dokumenty:

 • motivační dopis, ve kterém uveďte jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonický a e-mailový kontakt, datum a podpis
 • životopis ve formátu EUROPASS v českém jazyce, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech a referencích
 • strategický koncept na téma: Směřování společnosti Letiště Praha v krátkodobém a střednědobém výhledu v oblasti Leteckého a Neleteckého obchodu a Marketingové komunikace (v rozsahu maximálně 10 normostran)
 • prezentaci konceptu v PowerPoint v rozsahu 10 oken maximálně
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (bez záznamu) nebo poskytnutí souhlasu s využitím osobních údajů pro získání výpisu z evidence Rejstříku trestů ministerstvem (viz přiložený vzor);
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti:

1. u orgánů Finanční správy České republiky
2. u orgánů Celní správy České republiky
3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,
4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
(Pozn. za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo. Uchazeč, který bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude vybrán má za povinnost následně vyhlašovateli předložit originály či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti dle bodu 1-4)

 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971). Vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb." a čestné prohlášení. Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu §152 odst. 2 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o splnění podmínek ve smyslu §6 a §8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení
 • kopie dalších dokladů uváděných v životopisu - např. osvědčení o jazykové zkoušce

Předpokládaný nástup: dohodou

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 1. června 2020.
Požadované dokumenty zašlete na adresu:
Ministerstvo financí, odbor 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
Letenská 15, Praha 1, 118 10, s označením NEOTVÍRAT
„Výběrové řízení na funkci člena představenstva společnosti Letiště Praha, a. s. (15. 5. – 1. 6. 2020)"

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Karolína Svobodová

Kontakt

Letiště Praha, a. s.
Karolína Svobodová